Monday, May 14, 2012

HỌC SINH HÀNH KHÚC


HỌC SINH HÀNH KHÚC
Lê văn Khoa   1973

Học sinh Cơ-Ðốc quyết nêu gương cao,
Nuôi chí tu thân đẹp mặt anh hào,
Ngày nay đèn sách chúng ta chung lo,
Ðể mai sau nầy cùng hiến quê nhà.
        
Học sinh Cơ-Ðốc gắng công không thôi,
Hầu trao giồi trí đức hồn linh mới,
Lòng yêu người lóe sáng, và theo đường chánh đáng,
Hiến thân cho người tạo đời mới vinh quang.


 

No comments:

Post a Comment