Wednesday, February 27, 2013

Vấn đề phong chức cho nữ mục sư

Đỗ Xuân Thảo

Chính thức cho phép thì Giáo Hội CĐPL qua lịch sử 170 năm tồn tại trên đất, chưa có điều luật nào được giáo hội công nhận sự tấn phong cho các nữ mục sư như là những tôi tớ hầu việc Chúa với chức danh và chức vụ ngang bằng các nam mục sư.