Saturday, November 17, 2012

KHẢ NĂNG CHỮA LÀNH KỲ DIỆU NHIỀU LOẠI BỆNH CỦA RAU BẮP CẢI

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/bap-cai.jpg
Dr. Christopher’s School of Natural Healing
KHẢ NĂNG CHỮA LÀNH KỲ DIỆU
NHIỀU LOẠI BỆNH CỦA RAU BẮP CẢI

Friday, November 2, 2012

Chớ chứa của cải dưới đất - bài giảng của cố Ms Phạm Thiện


Ma-thi-ơ 6: 19-20
19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;  20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.  21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.