Friday, June 6, 2014

Khánh thành Trung tâm Truyền giáo El Monte

Hội Thánh El Monte thương nhớ Cụ Bà Trần Bích Hồng

Tribute

Cụ bà Trần Bích Hồng là người cùng thế hệ với Ba Má tôi. Chúng tôi gọi Bà Trần Bích Hồng bằng Cô. Cô và Thầy. Vì đây là danh xưng mà Ba Má đã dạy gọi. Một lối xưng hô của xã hội Việt Nam thời xưa khi chúng ta tỏ lòng kính trọng với những người có học thức và ở trong cương vị có thể dạy dỗ cho mình, chúng ta gọi họ là Thầy và Cô.