Wednesday, May 16, 2012

Hình ảnh từ thân hữu gởi đến trang Blog CHSCD

Hình ảnh do Long Ngô và thân hữu gởi đến trang Blog CHSCD
Hình chụp với cô Bennet


El Monte Vietnamese SDA Church


 Hình ảnh CDPL VN  sau  30-4-1975
From: NGUYENQUANGMINH1@aol.com
Sent: 5/18/2012 4:18:25 A.M. Pacific Daylight Time
Subj: MS Lê Hựu Tuyên Úy Hội HDVN và Master Guide

http://quangminhscouting.com/?count=20 (hinh ghep ngoi ben phai)
http://quangminhscouting.com/?count=27 (dung thu 4 tu ben phai )
khi ong tham du Khoa Huong Dao Cao Cap nhat cho Nganh Giao-duc va Huan luyen cua Hoi Huong Dao My cung nhu cua HD The gioi de Mang Bang Rung co 4-go. (Ben phai ong la 3 vi khac cung hoc chung Khoa Leader Trainer nay voi ong la 3 vi Tong Tho Ky cua Hoi Huong Dao VN truoc 1975 la BS Tran Tien Huyen (thu 6 tu phai), TS Nguyen minh Triet (thu 7 tu phai) va Muc su TS Nguyen Quang Minh (Master Guide) thu 5 tu phai)  MS Le Huu (Master Guide)nguyen la huynh truong Au Doan cua NQM khi 8 tuoi.  Ngoai ra cung co GS Tran Ngoc Dai (Master Guide)(thu 8 tu phai) (da qua co) ALT (BR 3-go) nguyen la huynh-truong Thieu Doan cua NQM khi 12 tuoi dang hoc Khoa ALT cua HD My.
Master Guide dich ra Viet Ngu la Huong-Dao Su hay Lanh-Dao-su, la dang cap cao nhat cua Phong Trao Huong Dao Truyen Giao Tin Lanh thuoc Giao Hoi Co Doc Phuc Lam The Gioi. (Adventist Missionary Volunteers) co Nganh Tam Lo Sinh (Pathfinders).  Cap bac nay khi tiep nhan bang mot le nghi ton-giao va xem nhu thu-phong cho mot vi Truyen Dao (khong luong bong) va the-nguyen truyen giao cho Thien Chua suot doi.  Phong Trao huong Dao nay cung ra doi loi 100 nam truoc, cung thoi voi Phong Trao HD Cong Dan cua The Gioi. (xem dong phuc mot Huong-Dao-Su mac o http://www.quangminhscouting.com/ (trang 1)
Huong Dao Su NQM (DCC/LT) ghi
18-5-2012 

MS Lê Hựu cũng là một Huynh Trưởng Hướng Đạo cao cấp ở VN được nhiều người trọng nể.
From: quyendinhhuu@gmail.com
To:
nguyenquangminh1@aol.com
Sent: 5/13/2012 7:35:31 P.M. Pacific Daylight Time
Subj: Kính viếng Trưởng Lê Hựu
No comments:

Post a Comment