Thursday, June 2, 2016

Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng.

“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tiền tài, danh vọng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”

Đường khuynh diệp

Ký sự du lịch-công tác của Jenny Đỗ
Luật sư Jenny Đỗ tâm sự về cuộc đời bên bờ sinh tử