Friday, November 2, 2012

Chớ chứa của cải dưới đất - bài giảng của cố Ms Phạm Thiện


Ma-thi-ơ 6: 19-20
19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;  20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.  21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.


No comments:

Post a Comment